Jaipur Palace Ltd.
Welcome to the Jaipur Palace Restaurant

JAIPUR PALACE LTD. © 2011